Moje konto Moje konto

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  i  POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Właścicielem Sklepu internetowego SolidneProgramy.pl jest firma FLYSOFT.PL

Dane Firmy:

FLYSOFT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul.Modrzejewskiej 30

32-700 Bochnia

NIP: 8681992483

Regon: 527023088

PKO Bank Polski nr konta : 72 1020 4984 0000 4902 0171 6190

tel. 14/698-20-02   kom 608/92-10-60

e-mail : sklep @ SolidneProgramy.pl

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  

 

Postanowienia ogólne§ 1

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 

1) Towar - każdy towar opisany i oznaczony ceną sprzedaży na stronie internetowej Sklepu

2) Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Kupującego zgodnie z wzorem zamieszczonym na Stronie 
 Internetowej 

3) Nabywca – Użytkownik internetu, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży i/lub Umowę o 
 świadczenie usług.

4) Sklep - zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę 
 i pozwalających Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie 
 internetowej www.SolidneProgramy.pl,


5) Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a 
 Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.

6) Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy 
 Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług

7) Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.

6) Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – informacja wysłana do Kupującego, że jego zamówienie zostało przyjęte do 
 realizacji, określająca rodzaj Towaru, cenę , koszty usługi transportowej, dodatkowe koszty zamówienia 

7) Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje 
 graficzne towarów,  oznaczenia producentów towarów.

8) Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi 
 prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.SolidneProgramy.pl umożliwiający dokonywanie 
zakupów za pośrednictwem Internetu prowadzony jest przez firmę FlySoft.pl zwaną dalej Sprzedawcą. Dane teleadresowe firmy oraz 
numer konta bankowego znajdują się w niniejszym regulaminie. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu 
prowadzonego przez Sprzedawcę. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający 
Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Informacje zawarte w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy 
w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 

Warunki korzystania ze Sklepu
§ 3
1. Nabywca będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności 
 prawnych. Nabywca nie będący osobą  fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania 
 w jego imieniu.
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający:
 Nabywca może korzystać ze Sklepu  za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem z wykorzystaniem przeglądarki 
 internetowej- komputer osobisty podłączony do sieci Internet wyposażony w przeglądarkę internetową w wersji umożliwiającej prawidłowe
 przeglądanie towarów oraz składanie zamówień.

3. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych 
 i praw osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać Sprzedającemu treści o charakterze bezprawnym.

4. Wykorzystywanie nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz Materiałów w celach komercyjnych jest zabronione za wyjątkiem
 sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich 
 oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej  pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych 
 podmiotów trzecich.

Składanie i realizacja zamówień – zawarcie Umowy
§ 4

1. Nabywca ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie online 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku. 
 Zamówienia składane drogą telefoniczną przyjmowane są przez obsługę sklepu w dni powszednie od poniedziałku do piątku w 
 godzinach od 9.00 do 17.00.

2. Przed złożeniem zamówienia, Nabywca umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które 
 zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Nabywcy agregację wybranych towarów/usług przed ich 
 zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. 
 Podczas wyboru towarów/usług Nabywca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka 
 kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.

3. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego 
 służącego do składania zamówień w Sklepie.  Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, 
 służących do określenia:

adresu dostawy,
 sposobu dostawy,
 sposobu dokonania płatności za towar/usługę.
4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Nabywcę. Po otrzymaniu  
 zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). 
 W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym 
 Nabywcę

5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Nabywcy Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia 
 na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy  składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta 
 z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.

6. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta 
 Umowa jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.

7. Zamówienie uważa się za złożone i wiążące Nabywcę jako oferta przez okres 7 dni od jego otrzymania, jeżeli:

a) osoba uprawniona do jego złożenia wypełniła w nim zgodnie z pouczeniem wszystkie pola oznaczone jako konieczne do 
 wypełnienia i wysłała zamówienie do realizacji  zgodnie z procedurą podaną na Stronie Internetowej Sklepu oraz 
b) złożyła oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego i wysłała je zgodnie z procedurą podaną na Stronie 
 Internetowej Sklepu 

c) Sprzedający po otrzymaniu oferty dokonał rejestracji zamówienia, potwierdzając tym samym jego otrzymanie poprzez 
 niezwłoczne wysłanie Nabywcy Potwierdzenie 
 Przyjęcia Zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji.

8. Nabywca może anulować zamówienie do chwili przekazania zamówionego Towaru przewoźnikowi.

 
§ 5 

1. W przypadku, gdy Nabywcą jest konsument, termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od otrzymania 
 przez Sprzedającego Zamówienia, chyba  że strony określą inny termin realizacji Zamówienia.

2. W przypadku, gdy Nabywcą jest konsument, wraz z Towarem otrzymuje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, 
 stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot  świadczenia i cenę. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon 
 fiskalny. Na wyraźne życzenie zamawiającego wystawiane są również faktury VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT
 jest podanie wszystkich poprawnych danych potrzebnych do jej wystawienia.

3. W przypadku, gdy Nabywcą jest konsument, nie ma obowiązku zapłaty ceny lub wynagrodzenia przed otrzymaniem Towaru.


Zapłata ceny i koszty
§ 6

1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za 
 pomocą przelewów tradycjnych na podany numer konta bankowego lub płatność dokonywana jest przy odbiorze u przewoźnika
jak tzw dostawa za pobraniem.
2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto w PLN, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z 
 odrębnych przepisów. Koszty usługi  transportowej dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są oddzielnie.
3. Koszty dostawy są pokrywane przez Nabywcę. Nabywca posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem 
 zamówienia. W określonych przypadkach,  o ile dopuszcza je Sklep, opłata za dostawę zamówionych towarów może być 
 przerzucona na Sklep, wyboru przewoźnika w takim przypadku dokonuje Sklep.

4. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w
 chwili złożenia zamówienia. Wysokość  opłaty za usługę transportową dostawy Towarów do Nabywcy uzależniona jest od 
 przewoźnika wybranego przez Nabywcę oraz wybranej przez Nabywcę metody  płatności za zamówienie.
 
Przedpłata na konto :
- dostawa elektroniczna : koszt 0 zł
- dostawa listem polecony ekonomicznym (Poczta Polska) 8 zł
- dostawa listem poleconym priorytetowym (Poczta Polska) 10 zł
- dostawa kurierem (DPD) 25 zł
 
Płatność przy odbiorze :
- dostawa ( Poczta Polska - kurier 48 ) 24 zł
 
Dostawa
§ 7

1. Zamówienia są dostarczane za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez Kupującego na adres dostawy wskazany w 
 formularzu zamówień. Zmiany adresu dostawy zgłoszone po wysłaniu przesyłki nie będą mogły być uwzględnione.
2. Za datę zrealizowania zamówienia uważa się datę jego przekazania przewoźnikowi. O fakcie tym użytkownik jest informowany 
 przez Sklep drogą mailową. Zasady odbioru Towaru od przewoźnika określa przewoźnik w miarę możliwości po konsultacji
 z Kupującym.
3. Wysyłka następuje najszybciej jak to możliwe, najczęściej w ciągu 1-14 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez klienta 
 zamówienia (dla zamówień za pobraniem) lub zaksięgowania wpłaty (dla zamówień przedpłaconych), co zależy od dostępności
 danego asortymentu na dzień złożenia zamówienia. W przypadku wystąpienia dalszej zwłoki sklep powiadomi klienta o zaistniałej 
 sytuacji i uzgodni z klientem dalsze postępowanie (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
4. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie
 uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią wspólnie
 inaczej. Zamówienie może być realizowane częściami, o ile nie zwiększy to kosztów przesyłki ponoszonych przez Nabywcę lub 
 niezależnie od powyższego, jeżeli wyrazi on na to zgodę.
5. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak 
 w terminie trzydziestu dni od zawarcia  Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli 
 jakakolwiek suma została już uiszczona.
6. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej
 niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości 
 i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
7. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazanie nieprawidłowego
 adresu dostawy. W takiej sytuacji  Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby
 Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.
 8. W przypadku zakupu licencji na oprogramowanie, której formę dostawy Kupujący wybrał jak tylko dostawę drogą elektroniczną. Kupujący
wyraża zgodę na otrzymanie również tylko drogą elektroniczną faktury potwierdzającej zakup licencji. Faktura zostanie przesłana
elektroniczne jako załącznik do wiadomości lub będzie udostępniona do pobrania z serwera firmy FlySoft.pl w formacie PDF.
9. Czas dostawy (dla przesyłki elektronicznej do 48 godzin od otrzymania wpłaty), dla przesyłki pocztowej list priorytetowy ok 2-3 dni robocze,
list polecony ekonomiczny 3-4 dni robocze, przesyłka pobranie (kurier 48) ok 2 dni robocze, przesyłka kurierska DHL ok 2 dni robocze.
 
Promocje
§ 8

1. Towary objęte Promocją mogą być zakupione po wcześniejszej akceptacji zasad promocji.
2. Promocje nie łączą się ze sobą.
3. Promocje nie obowiązują na Towary objęte rabatem.


Postępowanie reklamacyjne
§ 9

Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza
kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:
 
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
dowód zakupu towaru u sprzedawcy

Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.
O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.
W przypadku uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są 
możliwe, Kupujący otrzyma zwrot uiszczonej należności.Odstąpienie od umowy i jej wypowiedzenie

§ 10

 

  Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne

  oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może

  odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej

  zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zgodnie z ustawą

  zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego

  zarządu.

 
Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe:
gdy świadczenie usługi rozpoczęto – za zgodą Nabywcy – przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 1,
po usunięciu przez Nabywcę oryginalnego opakowania towaru zawierającego nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych 
nośnikach danych, w przypadku zakupu usług, których cena lub wynagrodzenie jest wyłącznie uzależniona od ruchu cen na rynku finansowym,
w przypadku zakupu towarów lub usług o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych 
z jego osobą, w przypadku zakupu towarów lub usług, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega 
szybkiemu zepsuciu, w przypadku dostarczania prasy, w przypadku zakupu usług w zakresie gier hazardowych.
 
Odstąpienie od umowy i zwrot towaru nie dotyczy transakcji gdy nabywca nie jest konsumentem i dokonał zakupu w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej oraz gdy zakupiony program został autoryzowany (wygenerowano kody autoryzacyjne lub udostępiony
instalator zawiera kody wkompilowane - mają tu zastosowanie regulacje umowy licencyjnej).


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:………………, dn. …………………. r.

…………………………………

…………………………………

…...............................................

imię, nazwisko i adres Klienta

FlySoft.pl

ul. Modrzejewskiej 30

32-700 Bochnia

(adres do korespondencji i dokonania

zwrotu towaru)Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy zakupu towaru: ……………………………………………………………………………………………………………………..
nr zamówienia ……………………… zawartej dnia ………………………………………….Proszę o zwrot kwoty ………………………. zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

na konto nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /gotówką przy osobistym zwrocie towaru lub w inny przepisany prawem sposób.

(ewentualnie)

Zwracam w stanie niezmienionym następujący towar: ………………………………………..………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….otrzymany dnia ………………………………………………………………………………………………..

podpis konsumenta

 Ochrona danych osobowych
§ 11
Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji zamówionej 
usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności”


 
Sprzedaż treści cyfrowych
§ 12
Sprzedaż treści cyfrowych Sprzedaż treści cyfrowych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Poprzez treści cyfrowe 
należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. klucze aktywacyjne), jak również treści cyfrowe dostarczane na nośniku 
materialnym (np. płyta CD, płyta DVD itp.). W umowach o dostarczanie treści cyfrowych FlySoft.pl działa jako dystrybutor lub producent. Umowa 
licencyjna zawierana jest pomiędzy licencjodawcą a Klientem będącym odbiorcą końcowym dystrybuowanych treści cyfrowych. Zawarcie umowy 
licencyjnej pomiędzy licencjodawcą a Klientem następuje w drodze akceptacji umowy licencyjnej podczas instalacji treści cyfrowych przez Klienta, 
lub wobec braku wymogu akceptacji umowy licencyjnej – na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). W przypadku treści cyfrowych dostarczanych na nośniku materialnym, FlySoft.pl odpowiada 
za wady nośnika. FlySoft.pl nie odpowiada za wady treści cyfrowych, w szczególności za błędy dostarczonego oprogramowania itp. których nie jest 
producentem. Za wady dystrybuowanych treści cyfrowych odpowiada licencjodawca. W przypadku treści cyfrowych dostarczanych na nośniku niematerialnym, 
FlySoft.pl odpowiada wyłącznie za wady związane z działaniem nośnika. FlySoft.pl nie odpowiada za wady dystrybuowanych treści cyfrowych. Za wady 
dystrybuowanych treści cyfrowych odpowiada licencjodawca. Spełnienie świadczenia z umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym następuje, za zgodą Klienta będącego konsumentem, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 
maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). W przypadku, gdy Klient będący konsumentem, wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia przed 
upływem terminu do odstąpienia od umowy, na podstawie art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) nie 
przysługuje mu prawo do odstąpienia od takiej umowy. Na podstawie art. 38 ust. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r.,poz. 
827) Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w której przedmiotem świadczenia są nagrania 
dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 
 
Obowiązek zapłaty
§ 13
Złożenie zamówienia w sklepie SolidneProgramy.pl wiąże się z obowiązkiem dokonami zapłaty za zamówione produkty.
 
  Procedura reklamacji 
§ 14
  Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa FlySoft.pl Zgłoszona wada lub niezgodność  towaru podlega
 
  weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji
 
  jest bezwarunkowe. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne
 
  jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu. Towar powinien zostać przysłany
 
  kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru
 
  lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana
 
  wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający
 
  gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym FlySoft.pl i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych  przez producenta
 
  zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży (dowód
   
   zakupu) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku FlySoft.pl rozpatruje reklamację,
   
   o ile sprzedaż zostanie potwierdzona towaru w FlySoft.pl Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty
   
   danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci. 
 
   Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji: dostarczenie towaru jest bezpłatne, w tym celu klient powinien skontaktować  się ze sprzedawcą
   
   w celu uzyskania informacji o sposobie nadania przesyłki.

 

   Serwis

     Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:

      FlySoft.pl 
      ul. Modrzejewskiej 30
      32-700 Bochnia 

      Kontakt z serwisem:

      pomoc@flysoft.pl
      tel. 14/698-20-02
      tel. 608/ 92-10-60


 Postanowienia końcowe

§ 15

1. FySoft.pl ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy). 
W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi. 
Zgodnie z art 8 ust 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że 
umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających 
dobre obyczaje, jest zakazane. Korzystanie ze sklepu internetowego solidneprogramy.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny,
z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Przeglądarki internetowej nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies  
minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest 
oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.solidneprogramy.pl. 
Regulamin Sklepu Internetowego FlySoft.pl nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, 
poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 
niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie 
Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.). 
 
Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, 
nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana 
będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

Umowa sprzedaży Produktów jest zawierana w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy dokument stanowi klauzulę informacyjną w myśl art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) dla osób korzystających z usług dostępnych na stronach internetowych dostępnych pod domenami https://flysoft.pl oraz www.solidneprogramy.pl.

 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest FLYSOFT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 32-700 Bochnia, NIP: 8681992483, REGON: 527023088.

 3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

 4. Podanie przez klienta danych osobowych jest warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez administratora lub oferowane przez niego produkty. Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty administratora.

 

 

§2 Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. zawieranie i realizacja umów sprzedaży, których przedmiotem są produkty oferowane przez administratora danych w jego sklepie internetowym;

 2. świadczenie drogą elektroniczną usług dostępnych na stronach internetowych administratora danych;

 3. przesyłanie informacji marketingowych dotyczących oferty produktowej lub usługowej administratora danych;

 4. udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do administratora danych za pomocą formularzy kontaktu dostępnych na jego stronach internetowych.

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO dla celów, o których w ust. 1 lit. a – b;

 2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. c – d.

 

 

§3 Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

 

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być podmioty pośredniczące w dostawach lub realizujące dostawy do osób dokonujących zakupów produktów administratora danych.

 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

 

§4 Okres przechowywania danych osobowych

 

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu związany z terminem obowiązywania umowy, z której realizacją związane jest przetwarzanie danych, jednak nie dłużej niż:

 1. przez okres czasu w jakim osoba, której dane dotyczą może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi administratora za wady rzeczy sprzedanej;

 2. przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości.

 

 

§5 Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

 

 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

 2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.